Tepelno-technický posudok

Posúdenie je vypracované ako hodnotenie tepelno-technických charakteristík stavebných konštrukcií a mernej potreby tepla na vykurovanie pre miesto spotreby EHB.

Energetické hodnotenie budovy (EHB) je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Rozlišuje sa:

 • projektové hodnotenie – na základe projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov budovy (používa sa vo fáze navrhovania a projektovania stavby)
 • normalizované hodnotenie – vykonáva sa na základe normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom prostredí (klíma, slnečné žiarenie, veternosť atď.), vnútornom prostredí (teplota, vlhkosť atď.) a na základe skutočných vlastností stavebných konštrukcií, technického a energetického vybavenia budovy (používa sa v energetickej certifikácii)
 • prevádzkové hodnotenie – hodnotenie skutočného stavu a prevádzky budovy (používa sa v energetickej certifikácii)
 • upravené hodnotenie – obsahuje návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Čo sa vykonáva v energetickom hodnotení budovy?
V EHB sa hodnotia štyri oblasti:

 1. tepelná ochrana budovy (tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií)
 2. vykurovanie a príprava teplej vody
 3. vetranie a klimatizácia
 4. elektroinštalácie a osvetlenie

Súvisiaca legislatíva

 • Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a rady zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov
 • Zákon č. 555/2005 (z 8.novembra 2005) o energetickej hospodárnosti budov
 • Vyhláška č. 625/2006 (z 22.novembra 2006), ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
 • Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. zo 4. novembra 2008
 • Vyhláška MVRR SR č. 311/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
 • Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z. o postupoch pre energetické audity v priemysle

Všetky potrebné kroky spojené s vyhotovením TEPELNO – TECHNICKÉHO POSUDKU starostlivo zabezpečujeme so spôsobilými osobami v súčinnosti s objednávateľom.